Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Charism today - Đặc Sủng (TV)

23/12/2019

Đặc sủng:

Bám rễ sâu vào tình yêu của Chúa Cha là Đấng nhân hậu và từ bi, các nữ tu sống cuộc đời của Chúa Giêsu. Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và mặc lấy tinh thần tự huỷ, các nữ tu ra đi đến với những con người đau khổ và đáng thương nhất trong xã hội.

Source: SCJM Vietnam