Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Chạnh Lòng Thương

17/07/2021

Chạnh Lòng Thương

Giê-su Chúa Cả nhân lành

Chạnh lòng thương đoái thế nhân khốn cùng.

Giê-su thương xót muôn trùng

Làm người bạn tốt tội nhân chẳng nề.

Giê-su Chúa tể nghiêng tề

Sinh vào nhân thế sẻ chia kiếp người.

Giê-su giảng dạy, cứu người,

Hết tình săn sóc những ai ngặt nghèo.

Giê-su thương xót người nghèo

Bơ vơ đói khổ không người xót thương.

Giê-su là chốn tựa nương

Ban Lời hằng sống, tinh thần dưỡng nuôi.

Xác hồn săn sóc cho nguôi

Truyền làm phép lạ bánh nhiều nuôi dân.

Giê-su cầm bánh hiến dâng,

Rồi đem phân phát năm ngàn người ăn.

Muôn người hết khỏi băn khoăn

Ai ai đều được phần ăn từ Thầy.

Mười hai thúng bánh dư đầy

Thu gom sót lại lỡ rầy hư đi.

Hết tình mến phục, khắc ghi

Giê-su Cứu Chúa giàu lòng xót thương!

                                                                                                SCJM. VN