Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

NGƯỚC NHÌN THẬP GIÁ

13/09/2021

NGƯỚC NHÌN THẬP GIÁ

 

Ngước nhìn Thập Giá Giê-su,

Lòng con bỗng thấy ngập tràn yêu thương.

Ngước nhìn Thập Giá cao giương,

Mời con suy gẫm tấm gương cứu đời.

 

Ngước nhìn Thập Giá Ngôi Lời,

Sinh thời khiêm hạ, cuối đời hiến dâng.

Ngước nhìn Thập Giá chí nhân,

Sống đời vâng phục sẵn sàng hy sinh.

 

Ngước nhìn Thập Giá trung trinh,

Thanh liêm, khiết tịnh, giữ mình trắng trong.

Ngước nhìn Thập Giá khát mong,

Vâng theo thánh ý Chúa Trời truyền rao.

 

Ngước nhìn Thập Giá tối cao,

Giê-su nhục nhã chết vì yêu thương.

Ngước nhìn Thập Giá soi đường,

Dẫn con lên tới quê trời ước mong.

 

Ngước nhìn Thập Giá thong dong,

Giang tay ôm lấy bao người tội nhân.

Ngước nhìn Thập Giá chuyên cần,

Sẽ nên giống Chúa muôn phần trước sau.

 

Ngước nhìn Thập giá đớn đau,

Nguyện xin Chúa cứu gian trần lầm than.

                              

                                      Sr. Thắng. SCJM