Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Giuse - Bạn Hiền của Đức Nữ trinh

15/03/2021

unnamed

Giuse- Bạn Hiền của Đức Nữ Trinh

Giu-se một đấng nam nhi

Tuy dòng tôn quý sinh làm thường quân.

Chí công nhân hậu, hiền từ

Vua trời đã chọn làm “cha” của Người.

Lớn lên giữa cảnh đương thời

Mong chờ Cứu Chúa như lời Thánh Kinh.

Kết duyên Đức Nữ Đồng trinh

Nên làm phu phụ hết lòng thương yêu.

Cùng nhau lao động sớm chiều

  Truyền lời kinh nguyện cho chàng Giê-su.

                                                  Cả nhà nên bậc thánh tu

                                                    Làm gương vẹn sạch cho đời dõi theo.

                                                    Một đời khiêm hạ chắt cheo

                                                      Luôn tìm thánh ý Chúa Trời mà thôi.

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                           Sr. Anna Thắng SCJM